| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អុីរ៉ាក់​នឹង​ដាក់​ពង្រាយ​កម្លាំង​សហព័ន្ធ​ឡើងវិញ ​​នៅតាម​ព្រំដែន​ជាមួយ​អុីរ៉ង់ និង​តួកគី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៤:១២

ចែករំលែក