ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ ចុះ​អប់រំ ណែនាំ និង​ចែក​ខិត្តប័ណ្ណ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ការអនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​បិទ​តែមប្រិ៍​អាករ​ប្រភេទ​ថ្មី​សម្រាប់​បារី មុន​អនុវត្ត​ការផាកពិន័យ​និង​ទោសទណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ស្របតាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ ចុះ​អប់រំ ណែនាំ និង​ចែក​ខិត្តប័ណ្ណ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ការអនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​បិទ​តែមប្រិ៍​អាករ​ប្រភេទ​ថ្មី​សម្រាប់​បារី មុន​អនុវត្ត​ការផាកពិន័យ​និង​ទោសទណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ស្របតាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ ឧសភា ២០២៣ | ១៤:២៤

ចែករំលែក