ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន Acteus ជួយ​បង្កើត​ថ្នាក់រៀន​ថ្មី​នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​ក្តី​រុន ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការសិក្សាអប់រំ​នៅក្នុង​ខេត្តតាកែវ

ក្រុមហ៊ុន Acteus ជួយ​បង្កើត​ថ្នាក់រៀន​ថ្មី​នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​ក្តី​រុន ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការសិក្សាអប់រំ​នៅក្នុង​ខេត្តតាកែវ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ តុលា ២០២៣ | ១២:០៦

ចែករំលែក