ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន មូល​ប​ត្រ ភីភី លីង ចូលរួម​ជា «​ក្រុមហ៊ុន​ឧបត្ថម្ភ​កម្រិត​មាស​» ក្នុង​ពិព័រណ៍​ផ្សារភាគហ៊ុន​កម្ពុជា​ ២០២៣ ដែលជា​ការរួមចំណែក​ដ៏​សំខាន់​ដល់​កំណើន​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​

ក្រុមហ៊ុន មូល​ប​ត្រ ភីភី លីង ចូលរួម​ជា «​ក្រុមហ៊ុន​ឧបត្ថម្ភ​កម្រិត​មាស​» ក្នុង​ពិព័រណ៍​ផ្សារភាគហ៊ុន​កម្ពុជា​ ២០២៣ ដែលជា​ការរួមចំណែក​ដ៏​សំខាន់​ដល់​កំណើន​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ វិច្ឆិកា ២០២៣ | ១៤:៤៩

ចែករំលែក