ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ហ្វតតេ ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​ជា នាយកប្រតិបត្តិ​ប្រចាំឆ្នាំ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និងក្រុមការងារ​ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ​ពីស្ថាប័ន Asian Management Excellence Awards 2024

ហ្វតតេ ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​ជា នាយកប្រតិបត្តិ​ប្រចាំឆ្នាំ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និងក្រុមការងារ​ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ​ពីស្ថាប័ន Asian Management Excellence Awards 2024

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ មករា ២០២៤ | ១៧:១២

ចែករំលែក