ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន ជីហ្គៀ គ្រុប ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ឌីជីថល​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ដៃគូ​អាជីវកម្ម​ក្នុង​ការ​បញ្ជា​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិច

ក្រុមហ៊ុន ជីហ្គៀ គ្រុប ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ឌីជីថល​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ដៃគូ​អាជីវកម្ម​ក្នុង​ការ​បញ្ជា​ទិញ​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិច

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៥ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៣៩

ចែករំលែក