ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រោង​ភាពយន្ត Legend ណែនាំ​បទពិសោធន៍​ទស្សនា​ភាពយន្ត​បណ្ដើរ និង​ញុំា​អាហារ​បណ្ដើរដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅ​កម្ពុជា

រោង​ភាពយន្ត Legend ណែនាំ​បទពិសោធន៍​ទស្សនា​ភាពយន្ត​បណ្ដើរ និង​ញុំា​អាហារ​បណ្ដើរដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅ​កម្ពុជា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ កុម្ភៈ ២០២៤ | ០៩:២៤

ចែករំលែក