ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សណ្ឋាគារ Novotel បង្ហាញខ្លួន​លើកដំបូង​នៅកម្ពុជា ចាប់បើក​ដំណើរការ​នៅថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤​ លើឆ្នេរឯករាជ្យ ក្រុង​ព្រះសីហនុ

សណ្ឋាគារ Novotel បង្ហាញខ្លួន​លើកដំបូង​នៅកម្ពុជា ចាប់បើក​ដំណើរការ​នៅថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤​ លើឆ្នេរឯករាជ្យ ក្រុង​ព្រះសីហនុ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៦ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១២:០៣

ចែករំលែក