ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សហ​ស្ថាបនិក និងជាប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍ INTREPID បានធ្វើទស្សនកិច្ច​ពិសេសមក​កម្ពុជា ដើម្បីចែករំលែក​ផែនការ​កំណើនទេសចរណ៍​ពេលអនាគត

សហ​ស្ថាបនិក និងជាប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍ INTREPID បានធ្វើទស្សនកិច្ច​ពិសេសមក​កម្ពុជា ដើម្បីចែករំលែក​ផែនការ​កំណើនទេសចរណ៍​ពេលអនាគត

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៥ មីនា ២០២៤ | ១២:៤៧

ចែករំលែក