ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិ​ន​នី​គែន ចូលរួម​ការលើកស្ទួយ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ​ក្នុងការ​ផលិត​ស្រា​បៀរ Anchor White

ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិ​ន​នី​គែន ចូលរួម​ការលើកស្ទួយ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ​ក្នុងការ​ផលិត​ស្រា​បៀរ Anchor White

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ មីនា ២០២៤ | ១៦:០៤

ចែករំលែក