| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ប៉ុស្តិ៍រ៉ាប់ញូវស៍៖ ល្បីសន្លប់មុខឡាន ឥឡូវកំពុងគេចខ្លួន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ មេសា ២០១៧ | ១៣:៤៥

ចែករំលែក