| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោកស្រី ពុង ឈីវកេក៖ សន្ដិភាព ​ត្រូវ​តែ​ផ្សារភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ ឧសភា ២០១៧ | ១៣:២៤

ចែករំលែក