| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក​ស្រី​ មូរ សុខហួរ៖ អ្នក​នយោបាយ​ដែល​មាន​លំនឹង ខ្ញុំ​យល់​ឃើញ​ថា​គួរ​តែ​ចូល​ទៅ​តាម​រយៈ​សង្គម​សិន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ កញ្ញា ២០១៧ | ០៩:២៥

ចែករំលែក