| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក​ ឌឹម​ សុវណ្ណរុំ យក​សុភាសិត​ ភិរម្យ​ភាសាអ៊ូ ហៅ ង៉ុយ ជា​មូលដ្ឋាន​ដើម្បី​សម្រេច​ភាព​ជោគជ័យ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កុម្ភៈ ២០១៨ | ១៦:០១

ចែករំលែក