| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ៖ កម្ពុជា​មាន​ផ្លូវ​របស់​ខ្លួន​ដែល​ត្រូវ​ដើរ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៧ មករា ២០១៨ | ១៤:៤៩

ចែករំលែក