| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លែងអង លែងឃិន ទឹកធ្លាក់ត្រជាក់ស្រឹប លាក់ខ្លួនកណ្តាលព្រៃ នៃទឹកដីមណ្ឌលគិរី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ សីហា ២០២២ | ១៦:០១

ចែករំលែក