| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ងូតទឹកលេង ប្រឡែងជាមួយសត្វដំរី នៅទឹកធ្លាក់លែងត្រុក នៃខេត្តមណ្ឌលគិរី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៣ សីហា ២០២២ | ១៥:៤១

ចែករំលែក