| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

​​​រដ្ឋ​​ឧបត្ថម្ភ​​ភេរវកម្ម៖ ​​​រុស្ស៊ី​ទទួល​បាន​ងារ​ថ្មី​ពី​​សភា​អឺរ៉ុប​ ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៤:១៤

ចែករំលែក