| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ទៅជា​ល្បឿន​លឿន​ចាប់ពី​ឆ្នាំ ២០២៣ តទៅ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ មករា ២០២៣ | ១០:៥៩

ចែករំលែក