| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួងកសិកម្ម ​ស្វែងរក​សហការ​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ស្រូវ អង្ករ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ មករា ២០២៣ | ១៥:០៣

ចែករំលែក