| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កម្ពុជា​ប្រកាស​បើកទូលាយ​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់់​ភ្ញៀវទេសចរ​ចិន ខណៈ​ប្រទេស​មួយចំនួន​បានបង្ហាញ​ការ​រឹតត្បិត​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ មករា ២០២៣ | ១៥:០៧

ចែករំលែក