| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

តម្លៃ​ថាមពល​ទាប នឹង​បង្កើន​ភាព​ទាក់ទាញ​ដល់​វិនិយោគិន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:១៤

ចែករំលែក