| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ដ្រូនអាមេរិក ហោះបំពានព្រំដែននៃរបបដែនអាកាសរុស្ស៊ី ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពិសេស

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៣៣

ចែករំលែក