| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក ហ៊ុន សែន ឱ្យពន្លឿនការជួសជុលរាជដំណាក់ដែលឆេះឡើងវិញ ទោះអស់ប៉ុន្មានក៏ដោយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៤១

ចែករំលែក