| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អង់គ្លេសបង្កើនការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញគ្រឿងបន្លាស់នាវាមុជទឹកទៅតៃវ៉ាន់ ដែលប្រថុយនឹងការខឹងសម្បាពីចិន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៤៧

ចែករំលែក