| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ក្រសួងវប្បធម៌វៀតណាម ស្នើពលរដ្ឋកុំដុតឡាន វីឡា ក្រដាសសែន ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីវៀតណាម

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:១៧

ចែករំលែក