| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្ទីរពេទ្យធំទី២ នៅហ្គាហ្សាផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងដោយសារអស់ឥន្ធនៈ ខណៈសង្គ្រាមឈានចូលដល់ខែទី៤

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៤៣

ចែករំលែក