| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ដើម្បីជំរុញការផ្តល់កម្ចី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៤៥

ចែករំលែក