| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

រុស្ស៊ីចូលគ្រប់គ្រងក្រុងអាវឌីវកា (Avdiivka) បានទាំងស្រុង ក្រោយសង្គ្រាមប្រទាញប្រទង់ជាច្រើនខែ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៤៨

ចែករំលែក