| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការដៃគូ ស្នើឱ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នកបំពុលសត្វនៅព្រែកល្ពៅ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៤៩

ចែករំលែក