| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជិត៣ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ ក្នុងសង្គ្រាមជិត ៤ ខែ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៥១

ចែករំលែក