| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៥៣

ចែករំលែក