| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កសិករឥណ្ឌាបដិសេធសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយប្ដេជ្ញាបន្តដើរក្បួនទៅក្រុងញូវដែលី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៥៤

ចែករំលែក