| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្រ្តីសហព័ន្ធថា ការលេងបាល់ទះខុសស្តង់ដា មិនបានផ្តល់ផលចំណេញដល់ជាតិសូម្បីបន្តិច មានតែបំផ្លាញ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០០

ចែករំលែក