| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អឺរ៉ុបអនុម័តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជុំទី១៣ ខណៈអាមេរិកនឹងប្រកាសកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃសុក្រ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០២

ចែករំលែក