| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ចិនឱបហុងគ្រីយ៉ាងណែន ខណៈទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយអឺរ៉ុប

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០៣

ចែករំលែក