| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ បំភ្លឺពីការយកថ្លៃចតរថយន្ត បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៣ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០៧

ចែករំលែក