| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ការស្ទង់មតិ៖ប្រជាជនថៃភាគច្រើនជឿថាប្រទេសខ្លួនកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣០ មករា ២០២៤ | ១៥:៣៨

ចែករំលែក