| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បញ្ជូនមន្ត្រីការិយាល័យទៅប្រជុំអាស៊ាននៅឡាវ ដោយសារមន្រ្តីកំពូលៗមិនអាចចូលរួម

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣០ មករា ២០២៤ | ១៥:៣៩

ចែករំលែក