| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប នឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខរឿងផ្តល់ជំនួយឱ្យអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីបរាជ័យដោយសារហុងគ្រីកាលពីខែធ្នូ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣១ មករា ២០២៤ | ១៥:៤១

ចែករំលែក