| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

វិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណែកប្រមាណ ២២,១% ក្នុងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣១ មករា ២០២៤ | ១៥:៤២

ចែករំលែក