| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ទូតចិន​ តវ៉ា​អាមេរិក​ដែល​​ធ្វើទុក្ខ​បុកម្នេញ​និស្សិត​​ចិន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣១ មករា ២០២៤ | ១៥:៤៣

ចែករំលែក