| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

វៀតណាមជាគោលដៅវិនិយោគបន្ទះឈីបអាទិភាពរបស់អាមេរិក

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៤៨

ចែករំលែក