| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

គណបក្សឆ្ពោះទៅមុខ មិនទាន់បង្ហាញជំហរខ្លួន ក្រោយតុលាការធម្មនុញ្ញថៃសម្រេចថាបំពានលើធម្មនុញ្ញស្ដីពីច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥០

ចែករំលែក