| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អាមេរិក វាយប្រហារនៅអ៊ីរ៉ាក់ និងស៊ីរីបណ្តាលឱ្យមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោច ៤០ នាក់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៤

ចែករំលែក