| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ខេត្ត ៣ ព្រមានមន្ត្រី និងពលរដ្ឋដែលបន្តកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១១ មីនា ២០២៤ | ១៤:២៣

ចែករំលែក