| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អ៊ុយក្រែនច្រានចោលសំណើរបស់សម្តេចប៉ាបឱ្យលើកទង់ស បញ្ចប់ជម្លោះជាមួយរុស្ស៊ី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១២ មីនា ២០២៤ | ១៤:៣៦

ចែករំលែក