| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

គណៈកម្មាធិការ​​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ថៃ ​នឹង​ស្នើ​តុលាការធម្មនុញ្ញថៃ​​រំលាយ​គណបក្ស​​ MFP

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៣ មីនា ២០២៤ | ១៤:៤២

ចែករំលែក