| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អង្គការយូនីសេហ្វ ណែនាំឱ្យអាណាព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនកុមារតូចៗក្នុងពេលធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៤ មីនា ២០២៤ | ១៤:៤៣

ចែករំលែក