| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

សភាអាមេរិកចេញសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថ្មី ខណៈក្រុមហ៊ុន TikTok អាចប្រឈមនឹងការហាមឃាត់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៥ មីនា ២០២៤ | ១៤:៤៨

ចែករំលែក